وايت بوينت WPVF 243 I فريزر رأسي نوفروست 6 درج 181 لتر